Informatie voor huurders

Juli 2019

Woningstichting Eendracht en Havensteder gaan naar verwachting op 1 augustus fuseren. In dat geval houdt Woningstichting Eendracht op te bestaan. Inmiddels is voor deze fusie toestemming van de Autoriteit wonen verkregen.  

 

Vooruitlopend hierop ondersteunt Havensteder ons bij het beheer en neemt enkele operationele zaken over. Concreet betekent het dat u voor reparatieverzoeken en andere vragen of over uw woning bij Havensteder terecht kan.

 

 

4e Huurdersbijeenkomst over Toekomst Woningstichting Eendracht

 

Op 28 mei 2019 vond de 4e huurdersbijeenkomst over de toekomst van Woningstichting Eendracht plaats.

De afgelopen maanden heeft nader onderzoek plaatsgevonden. In de werkwijze en visie van beide corporaties blijken veel overeenkomsten te bestaan. Voor de voorgenomen fusie zijn geen belemmeringen gevonden en het onderzoek versterkt het beeld dat de fusie goed is voor de sociale verhuur.  

 

De fusieaanvraag ligt nu bij de minister (Autoriteit Woningcorporaties) en de verwachting is dat de komende weken goedkeuring wordt verleend. Toegewerkt wordt naar een formele (juridische) overdracht per 1 augustus aanstaande. Vooruitlopend zal de praktische overname al in juli plaatsvinden. Voorafgaand daaraan ontvangen alle huurders van Woningstichting Eendracht een informatiemap met alle praktische informatie.

 

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina.

 

3e Huurdersbijeenkomst over Toekomst Woningstichting Eendracht

 

Op 27 februari 2019 vond de 3e huurdersbijeenkomst over de toekomst van Woningstichting Eendracht plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd onze keuze voor Havensteder toegelicht en werd kennis gemaakt met Havensteder.

 

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina.

 

 

06 februari 2019: update

Partner Woningstichting Eendracht bekend

 

Op 12 september 2018 en 17 december organiseerden we bewonersbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst van 17 december informeerden wij u over onze keuze om aan twee organisaties een uitgewerkt schriftelijk voorstel, een zogenaamde bieding, te vragen.

 

Op 5 verschillende punten heeft u aangegeven wat bij de beoordeling van eerdergenoemde biedingen zwaar of minder zwaar moet wegen.  U gaf dat aan dienstverlening en beleid het belangrijkst zijn. Gevolgd door aandacht voor leefbaarheid in de buurt. Tenslotte oordeelde u dat huurdersparticipatie en organisatie relatief het minst zwaar mee moeten wegen in de beoordeling.

 

Keuze

Wij kiezen voor Havensteder als partner. Wij vinden dat Havensteder de beste aanbieding aan Woningstichting Eendracht deed. Havensteder deed goede, concrete voorstellen. En laat in haar aanpak veel aandacht voor u als huurder zien en dat sluit het beste aan bij de aandachtspunten die u als huurder heeft meegegeven.

 

Inmiddels hebben we een intentieovereenkomst met Havensteder gesloten. Daarin onderzoeken we of fusie de meest geschikte vorm van samenwerken is.  En zo ja, waaraan moet worden voldaan. Wij denken overigens dat fusie inderdaad het beste is, gezien de vragen waarvoor wij ons gesteld zien.

De komende maanden bespreken wij hoe de samenwerking vorm moet krijgen.

 

Uitnodiging
Op korte termijn ontvangt u per brief een uitnodiging voor een huurdersbijeenkomst die op 27 februari 2019 zal plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomst lichten wij onze keuze nader toe, maar willen we u vooral in de gelegenheid stellen met Havensteder kennis te maken.

 

19 oktober 2018: update

 

Wij zijn op zoek naar een woningcorporatie waarmee kan worden samengewerkt en die onze woningen op termijn over wil nemen. Belangrijk hierbij is dat huurders een goede service en dienstverlening blijven ontvangen.

 

Toekomstige samenwerking: update

Op 12 september vond tussen huurders en bestuur van Woningstichting Eendracht een open en constructief gesprek plaats over de toekomst van de woningstichting. In het verslag van deze bijeenkomst - dat u elders op deze pagina vindt - staat dat huurders deze maand over de voortgang worden geïnformeerd.  Via deze weg brengen we u daarom op de hoogte van de laatste stand van zaken.

 

Selectie van corporaties

Op 17 september heeft het bestuur een selectie gemaakt uit enkele tientallen woningcorporaties die in de regio Rotterdam actief zijn. Bij deze selectie is hebben we onder andere rekening gehouden met continuïteit voor de huurder; bekendheid met verhuur in grootstedelijk gebied en de huurderstevredenheid over de corporaties en hun dienstverlening. Deze selectie heeft geresulteerd in een lijst met 7 woningcorporaties, met een woningbezit in grootte variërend van grofweg 10.000 tot 40.000 woningen.    

 

Informeren toezichthouders

26 september 2018 heeft het bestuur van Woningstichting Eendracht de Raad van Commissarissen (RvC) over het selectieproces geïnformeerd. De RvC heeft ingestemd met het proces en met de door het bestuur geselecteerde organisaties.  

 

Benaderen geselecteerde woningcorporaties en verkennende gesprekken

Deze week benaderen we de 7 geselecteerde woningcorporaties per brief.

 

Aanvullend op deze schriftelijke uitvraag vindt een toelichtende belronde plaats. Gesprekken met belangstellende corporaties over mogelijkheden en onmogelijkheden bij eventueel toekomstige samenwerking. Waar ligt de meerwaarde voor de volkshuisvesting in het algemeen en voor het belang van huurders in het bijzonder?

 

In november voert het bestuur van Woningstichting Eendracht de gesprekken met de geselecteerde woningcorporaties.

 

Intentieovereenkomst

Het doel van de verkennende gesprekken is het sluiten van een intentieovereenkomst met een door het bestuur gekozen organisatie waarbij de verwachting is dat het belang van de huurders goed geborgd is.

 

Op basis van de huidige planning wordt de keuze voor de organisatie waarmee een intentieovereenkomst wordt gesloten in januari 2019 bekend. Daarna wordt de samenwerking/overname verder uitgewerkt en kan meer duidelijkheid worden gegeven over de voortgang van het proces.

 

Als u vragen of zorg heeft, stuur uw reactie naar: info@woningstichtingeendracht.nl.

 

 

 

3 oktober 2018: Inspectie ivm Energielabels
Als verhuurder vindt Woningstichting Eendracht het belangrijk van al haar woningen over een actueel energielabel te kunnen beschikken. Daarom is de firma Slim Energiebeheer gevraagd een inspectie uit te voeren.

 

Wanneer?
De opnames in uw woonwijk vinden plaats in week 45 (van 5 t/m 9 november). De adviseur van Slim Energiebeheer die de woningen gaat opnemen zal zich legitimeren door het tonen van een pasje van Slim Energiebeheer en een brief van Woningstichting Eendracht.

Wat kunt u verwachten?
Mocht u in uw woning aanwezig zijn, dan vragen wij u vriendelijk om uw medewerking. De adviseur zal naar verwachting maximaal 20 minuten in uw woning zijn. Tijdens de opname/ inspectie zullen er bij de woning gegevens verzameld worden van de gevels, daken, vloeren, kozijnen en de installatie. Tevens worden er enkele foto’s gemaakt om dit te documenteren.
Niet alle woningen hoeven te worden bezocht.  Mocht uw woning moeten worden bezocht en u bent niet thuis, dan laat de adviseur een briefje achter om een afspraak te maken.

 

Vragen?
Heeft u nog vragen? U kunt ons telefonisch bereiken via 010-476-4045 of Slim Energiebeheer via 0522-244918.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

 

19 september 2018: Verslag informatiebijeenkomst met huurders op 12 september 2018

Tijdens een informatieve bijeenkomst op 12 september 2018 zijn huurders van Woningstichting Eendracht door het bestuur bijgepraat over de beslissing van het bestuur op zoek te gaan naar een woningcorporatie waarmee samengewerkt kan worden en die onze woningen op termijn over wil nemen. 

 

Na de toelichting door de heer Florusse is met de aanwezigen in gesprek gegaan over onder andere:

 

 - de motivatie van het bestuur dat aan de genomen beslissing ten grondslag ligt;

-  de betekenis voor huurders;

-  de beïnvloedingsruimte door huurders tijdens het traject en

-  het tijdspad van deze verandering.

 

Een uitgebreider verslag inclusief overzicht met gestelde vragen en daarop gegeven antwoorden vindt u onderaan deze pagina.  

 

Heeft u naar aanleiding van dit verslag vragen of opmerkingen neem dan contact op via info@woningstichtingeendracht.nl  

 

 

4 september 2018: Informatiebijeenkomst over de toekomst van Woningstichting Eendracht
Sinds 2017 onderzoekt Woningstichting Eendracht haar toekomst. De onder toezicht stelling door de Autoriteit Wonen (Aw) in november 2017 heeft dit proces versneld. Begin september zijn huurders per brief geïnformeerd en worden zij tijdens een informatieve bijeenkomst op 12 september 2018 bijgepraat.


Onze toekomst
De Woningwet uit 2015 stelt strenge eisen aan onze organisatie. We kunnen daar als kleine woningcorporatie nauwelijks meer aan voldoen. Bestuur en de raad van commissarissen van Woningstichting Eendracht zijn tot de conclusie gekomen dat zelfstandig voortbestaan van onze woningstichting niet maatschappelijk verantwoord mogelijk is. We zouden zeer hoge kosten moeten maken en extra vrijwilligers inzet nodig hebben om blijvend aan alle eisen te voldoen. Dat vinden we niet in het belang van u als huurder.


Op zoek naar samenwerking
Wij gaan om de hierboven genoemde redenen op zoek naar een woningcorporatie waarmee we kunnen samenwerken. En die onze woningen op termijn over wil nemen en u als huurder van dezelfde goede service en dienstverlening wil voorzien. Die gesprekken starten binnenkort.


Wilt u meer informatie en meepraten? Dat kan!
We vinden het heel belangrijk dat het voor onze huurders nu én straks goed wordt geregeld. Daarom willen we graag weten wat voor u als huurder belangrijk is als we met andere corporaties gaan praten. Wat verwacht u van een nieuwe verhuurder? Wat vindt u plezierig aan onze huidige manier van werken en wilt u graag behouden? Welke zorgen heeft u bij overdracht van woningen?
Van de opmerkingen en suggesties die wij naar aanleiding van de informatiebijeenkomst ontvangen wordt een verslag gemaakt dat alle huurders zullen ontvangen. De uitkomsten worden door ons betrokken bij gesprekken met andere corporaties.

 

 

Storingsnummers

Buiten kantooruren kunt u bij dringende storingen rechtstreeks contact opnemen met onze installatiebedrijven .

 

Let op: afhankelijk van de aard van de storing kunnen door de woningstichting kosten bij u in rekening worden gebracht