Organisatie

Privacybeleid

Organisaties zijn o.g.v. de AVG verplicht hun gegevensbescherming afdoende te organiseren.

Ons privacybeleid heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens van alle betrokkenen van woningstichting Eendracht. Het gaat hier in ieder geval om alle medewerkers, de huurders, bezoekers en externe relaties.

 

Meer weten? lees het onderstaande Pdf-bestand over ons privacybeleid.

 

Visitatie Woningstichting Eendracht.

Als lid van de belangenvereniging van woningcorporaties Aedes is woningstichting Eendracht verplicht om haar prestaties één keer per vier jaar te laten beoordelen. Onderzocht wordt of de woningcorporatie maatschappelijk presteert, hoe wordt omgegaan met belanghebbenden, op welke manier de corporatie is georganiseerd en hoe het toezicht is geborgd.

Bureau Ecorys heeft in 2016 een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2012-2015.

 

Meer weten? lees de volledige rapportage over de maatschappelijke visitatie in onderstaand Pdf-bestand.

 

Toezicht en verantwoording

Het interne toezicht op woningstichting Eendracht gebeurt door een Raad van Commissarissen. De basis voor het toezicht ligt in het Besluit Beheer Sociale Huursector. De raad handelt volgens de aanbevelingen van de Governancecode als onderdeel van de Aedes Code. Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Ze waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met de belanghebbenden in hun lokale omgeving en in een zorgvuldige omgang met hun klanten. Corporaties, die lid zijn van de brancheorganisatie Aedes, verantwoorden zich hierover actief. Woningstichting Eendracht dus ook. De normen die corporaties hanteren hebben ze vastgelegd in de AedesCode.

 

Sloop en renovatiereglement

Hoewel wij er vanuit gaan dat sloop- of renovatie van uw woning de komende jaren nog niet aan de orde is hebben wij een reglement bij sloop- en renovatie opgesteld. Het reglement is hieronder opgenomen.