Nieuws

Juli 2019

Woningstichting Eendracht en Havensteder gaan naar verwachting op 1 augustus fuseren. In dat geval houdt Woningstichting Eendracht op te bestaan. Inmiddels is voor deze fusie toestemming van de Autoriteit wonen verkregen.  

 

Vooruitlopend hierop ondersteunt Havensteder ons bij het beheer en neemt enkele operationele zaken over. Concreet betekent het dat u voor reparatieverzoeken en andere vragen of over uw woning bij Havensteder terecht kan.

 

 

februari 2019: Woningstichting Eendracht en Havensteder hebben de intentie om te gaan fuseren.

'We onderzoeken de mogelijkheden om de krachten officieel te bundelen met Woningstichting Eendracht.' Bart Kesselaar, directeur Strategie van Havensteder en Gert Florusse, voorzitter van het bestuur Woningstichting Eendracht, geven een toelichting.

 

Het volledige bericht leest u via deze link

 

september 2018: Aw-Integrale oordeelsbrief 2017/2018

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeelt op basis van artikel 61 lid 3 van de Woningwet 2015 jaarlijks integraal het beleid en beheer en het functioneren van uw corporatie.

 

De oordeelsbrief gaat o.a. in op het gevraagde herstelplan:

… U heeft tijdig een herstelplan ingediend en dat voldoet aan de eisen.

Eendracht heeft al een aantal opgelegde maatregelen gerealiseerd en geïmplementeerd, zoals een integriteitscode/klokkenluidersregelingen bestuurs-en RvC-reglementen opgesteld en gepubliceerd.Deze vormen een onderdeel van uw jaarplanning en verslaglegging. Daarnaast heeft u een toezichtsvisie en toezichtskader opgesteld die deel uitmaken van het herstelplan, als ook de besturings-en toetsingskaders zijn beschreven.


In het herstelplan geeft u aan nog stappen te zetten in doorontwikkeling van de visie, kaders, in het op peil houden van kennis (professionalisering individuele onderwerpen) van bestuur en RvC en ook in het versterken van de PDCA-cyclus (waaronder inregelen in de jaarplanning).

Voor de administratieve scheiding DAEB/niet-DAEB heeft Eendracht de operationele en administratieve processen aangepast.
 

U geeft aan tot de conclusie te zijn gekomen dat taken en verantwoordelijkheden in een snel veranderende omgeving steeds moeilijker zijn in te vullen, mede gezien de omvang en daarmee samenhangende kwetsbaarheidin organisatie en continuïteit voor Eendracht.

Gelijktijdig met het opstellen van het herstelplan heeft uw RvC zich beraadover de toekomst vanEendracht en de mogelijkheden van zelfstandige voortzetting en/of samenwerking/fusie verkend.

 

Samenvattend beeld:
… Op basis van het herstelplan geeft u invulling aan uw voorgenomen maatregelen. De Aw ziet geen aanleiding tot het doen van aanvullende interventies, anders dan het verscherpt toezicht te handhaven. De Aw monitort uw verkenning naar fusie of samenwerking en de naleving van het herstelplan.

De volledige oordeelsbrief vindt u onderaan deze pagina.

 

 

4 september 2018: De toekomst van Woningstichting Eendracht

Sinds 2017 onderzoekt Woningstichting Eendracht haar toekomst. De onder toezicht stelling door de Autoriteit Wonen (Aw) in november 2017 heeft dit proces versneld.

Onze toekomst
De Woningwet uit 2015 stelt strenge eisen aan onze organisatie. We kunnen daar als kleine woningcorporatie nauwelijks meer aan voldoen. Bestuur en de raad van commissarissen van Woningstichting Eendracht zijn tot de conclusie gekomen dat zelfstandig voortbestaan van onze woningstichting niet maatschappelijk verantwoord mogelijk is. We zouden zeer hoge kosten moeten maken en extra vrijwilligers inzet nodig hebben om blijvend aan alle eisen te voldoen. Dat vinden we niet in het belang van u als huurder.


Op zoek naar samenwerking
Wij gaan om de hierboven genoemde redenen op zoek naar een woningcorporatie waarmee we kunnen samenwerken. En die onze woningen op termijn over wil nemen en u als huurder van dezelfde goede service en dienstverlening wil voorzien. Die gesprekken starten binnenkort.

 

 

21 november 2017: Eendracht aan de slag met herstelplan.
De Autoriteit Wonen (Aw) heeft woningstichting Eendracht met ingang 21 november 2017 onder verscherpt toezicht geplaatst. De brief waarin dit wordt aangekondigd vindt u onderaan deze pagina. De directe aanleiding vormt het door Eendracht bij de Aw ingediende definitieve scheidingsvoorstel.
Op grond van de woningwet moet het woningbezit van corporaties voor 1 januari 2018 worden gesplitst in een deel dat valt onder ‘diensten van algemeen economisch belang’ (Daeb) en een deel ‘commercieel woningbezit’ (niet-Daeb).


Woningstichting Eendracht heeft een voorstel voor een administratieve scheiding ingediend dat na beoordeling door de Aw niet aan alle administratieve vereisten blijkt te voldoen. De Aw heeft woningstichting Eendracht opgedragen om voor 15 januari 2018 een herstelplan op te stellen. Ook moeten er maatregelen worden genomen die het proces van aanleveren van informatie verbeteren. Het bestuur gaat hiermee de komende weken aan de slag.
Voor huurders van Woningstichting Eendracht heeft de maatregel van de Aw geen gevolgen, er verandert voor hen niets. Woningstichting Eendracht blijft als betrokken verhuurder het belang en woonplezier van haar huurders voorop stellen.